آبدانان مهدی زاده, سامان, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین, ایران، جمهوری اسلامی