بابازاده, سعیده, دانشگاه ارومیه, ایران، جمهوری اسلامی