افضلی نیا, صادق, ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس, ایران، جمهوری اسلامی