افضلی نیا, صادق, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس, ایران، جمهوری اسلامی