اکبرنیا, عباس, سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران, ایران، جمهوری اسلامی