امیدی, عبدالستار, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران, ایران، جمهوری اسلامی