ایمان مهر, عبداله, دانشگاه اراک, ایران، جمهوری اسلامی