اکبریان, عیوض, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران، جمهوری اسلامی