آزاد شهرکی, فرزاد, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج, ایران، جمهوری اسلامی