استاد حسینی, محسن, شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی