آسودار, محمد امین, دانشگاه کشاورزی رامین, ایران، جمهوری اسلامی