آسودار, محمد امین, کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران، جمهوری اسلامی