آق خانی, محمد حسین, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی