الهیاری, محمد صادق, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران، جمهوری اسلامی