آق خانی, محمدحسین, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی