آق خانی, محمدحسین, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی