ابراهیمی نیک, محمدعلی, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی