ابراهیمی نیک, محمدعلی, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی