ابونجمی, محمد, دانشگاه تهران, ایران، جمهوری اسلامی