الماسی, مرتضی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران، جمهوری اسلامی