الماسی, مرتضی, دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران, ایران، جمهوری اسلامی