الماسی, مرتضی, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی