اخباری, منصوره, علوم پزشکی بیرجند, ایران، جمهوری اسلامی