باغانی, موسی الرضا, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی