آزاد تکچی, موسی, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران، جمهوری اسلامی