باقری, نیکروز, مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, ایران، جمهوری اسلامی