باقری, نیکروز, موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج, ایران، جمهوری اسلامی