باقری, هادی, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران، جمهوری اسلامی