افضلی گروه, هوشنگ, آزاد اسلامی واحد شوشترمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان- بخش تحقیقات فنی و مهندسی کساورزی, ایران، جمهوری اسلامی