افضلی گروه, هوشنگ, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان, ایران، جمهوری اسلامی