احمدی مقدم, پرویز, دانشگاه ارومیه, ایران، جمهوری اسلامی