افصحی, کامران, دانشگاه زنجان, ایران، جمهوری اسلامی