اندکایی زاده, کورش, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی