اطلاعات نشریه

مدیر مسئول: دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی
سردبیر: دکتر محمدحسین عباسپور فرد
شاپا چاپی: ۲۲۲۸-۶۸۲۹
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۴۳
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دو فصلنامه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

ساخت و ارزیابی دستگاه برداشت پیاز با محورهای زائده‌دار

محمد امین زمانی ده یعقوبی; کاظم جعفری نعیمی; محسن شمسی; حسین مقصودی

بررسی میزان کوفتگی میوه زیتون تحت بارگذاری ضربه

هدی کارگرپور; تیمور توکلی هشجین; عباس همت; برات قبادیان

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه خردکن ذرت علوفه‌ای با محرکه الکتریکی

رمضان هادی‌پوررکنی; عباس رضایی اصل; رضا طباطبایی کلور

نشریه ماشین های کشاورزی با توجه به اخذ مجوز انتشار دوزبانه از وزارت ارشاد و وزارت علوم، در نظر دارد از این پس مقاله به زبان انگلیسی نیز چاپ کند.