با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
شبیه‌سازی عددی روش سرعت بازگشت آونگ جهت تشخیص رسیدگی خربزه

فرهاد خوشنام؛ مسلم نامجو

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 83-92

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.71925

چکیده
  در این تحقیق جهت شبیه‌سازی روش سرعت بازگشت آونگ روی خربزه، تجزیه و تحلیل عددی نیرومندی پیشنهاد شد. تغییر پارامترهای ضربه روی دو رقم خربزه (زرد ایوانکی و سوسکی سبز) و در پنج مرحله رسیدگی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرعت بازگشت، ارتفاع بازگشت، ارتفاع نسبی بازگشت، زاویه بازگشت، انرژی بازگشت و ضریب پس‌جهش (نسبت سرعت) با رسیدگی خربزه افزایش ...  بیشتر

اثر متغیرهای سامانه آکوستیک بر سیگنال های صدای دو رقم خربزه

فرهاد خوشنام؛ سید رضا حسن بیگی بیدگلی؛ مسلم نامجو؛ مهدیه دوروزی

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 126-139

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.44340

چکیده
  در این تحقیق از دو رقم خربزه صادراتی "زرد ایوانکی" و "سوسکی سبز" و سامانه آزمایشگاهی مبتنی بر فناوری آکوستیک استفاده شد. سامانه آزمایشگاهی شامل مکانیزم تحریک مکانیکی میوه، حسگر صوتی، تجهیزات نمایش و ضبط سیگنال صدا و تکیه گاه میوه می باشد. در این سامانه میوه توسط ضربه آونگ تحریک شده، پاسخ سیگنال به کمک صداسنج دریافت و سپس پردازش گردید. ...  بیشتر