با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد

2 فارغ التحصیل دکتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

3 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

چکیده

توسعه ابزارهای اندازه‌گیری سریع برای ارزیابی خصوصیات کیفی نیشکر شامل غلظت قند و محتوای رطوبت بدون نیاز به استخراج عصاره از ساقه از جمله ضرورت-های فناوری در کشاورزی و صنعت این محصول می‌باشد. در این پژوهش، یک پراب دی‌الکتریک با قابلیت توسعه و بکارگیری به شکل قابل حمل توسعه داده شد و عملکرد آن برای اندازه‌گیری غلظت قند (بر حسب درجه بریکس) و محتوای رطوبت روی نمونه‌های ساقه از هفت رقم نیشکر در بازه فرکانسی MHz 150-0 مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بمنظور مقایسه و بهبود دقت اندازه‌گیری غلظت قند،‌ توانایی روش‌ طیف‌سنجی مرئی- فرو سرخ نزدیک موج کوتاه (Vis-SWNIR) در محدوده طول موج 1100-400 نانومتر بررسی شد. از مدل‌های رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش‌بینی درجه بریکس و محتوای رطوبت نمونه‌ها استفاده شد. علاوه بر ارزیابی مستقل عملکرد هر دو روش در بهترین حالت با 14/1‌ RMSEP= و 88/1 RMSEP= برای اندازه‌گیری بریکس به ترتیب با روش‌های طیف‌نگاری Vis-SWNIR و دی‌الکتریک، روش‌های تلفیق داده‌ (سطح پایین و سطح متوسط) برای استفاده از اثر هم-افزایی اطلاعات بدست آمده از دو روش بکار گرفته شد. در پیش‌بینی بریکس، بهترین نتیجه مربوط به روش تلفیق داده سطح پایین با 94/0 R2p = و 74/0 RMSEP= بود. همچنین روش تلفیق داده سطح متوسط با 89/0 R2p = و 93/0 RMSEP= بهترین نتیجه را در پیش‌‌گویی مقادیر محتوای رطوبت داشت. بنابراین، رویکرد تلفیق داده به طور موثر دقت پیش‌بینی مدل‌های توصیف کننده را بهبود بخشید و می‌تواند به عنوان روش و ابزاری قابل اعتماد مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image