با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

مدیر مسئول


دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی استاد
گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مهندسی مکانیک

سردبیر


دکتر محمدحسین عباسپورفرد استاد
گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

نانوتکنولوژی در انرژی و بسته‌بندی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین آق خانی استاد
گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

طراحی ماشین‌های کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا علیمردانی استاد
گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس کرج، ایران

مکاترونیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدهادی خوش تقاضا استاد
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

تکنولوژی پس از برداشت

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد لغوی استاد
گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز، ایران

طراحی ماشین‌های کشاورزی، کشاورزی دقیق

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهران کدخدایان استاد
گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد غضنفری مقدم استاد
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

فناوری‌های پس از برداشت، انرژی های زیستی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ابونجمی دانشیار
گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، ایران

کیفیت سنجی غیر تخریبی محصولات کشاورزی و غذایی (صدا و فراصوت)

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین سعیدی راد دانشیار
مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی، بخش تحقیقات فنی و منهدسی، مشهد، ایران

فن آوری پس از برداشت، ماشین های پس از برداشت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عبدالغنی راجی استاد
گروه مهندسی کشاورزی و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه ایبادان، نیجریه

مهندسی مکانیک بیوسیستم

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ابوذر نصیراحمدی گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه کاسل آلمان

پردازش تصویر، دامداری دقیق

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علیرضا پوررضا گروه مهندسی بیولوژیک و کشاورزی، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، آمریکا

کشاورزی دقیق

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سوپاکیت استادیار
دانشکده کشاورزی، دانشگاه کاستسارت، تایلند

تکنولوژی پس از برداشت

  • agrspksku.ac.th
  • h-index: 3