با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه صنایع غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

چکیده

پلی لاکتیک اسید پلیمری زیست تخریب پذیر است که خواص مکانیکی آن می‌تواند تحت تاثیر زمان تغییر کند. در این تحقیق ویژگی‌های مکانیکی شش نوع فیلم تولید شده بر پایه پلی لاکتیک اسید با ترکیبات مختلف (پلی اتیلن گلیکول 400 ، تویین 80 و نانو ذرات اکسید روی) در بازه زمانی 14 ماهه (ماه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و چهاردهم) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با مقادیر استاندارد گزارش شده برای پلی اتیلن با چگالی کم مقایسه شدند. به منظور بررسی ساختار اولیه فیلم‌ها جذب نور و زاویه تماس اندازه‌گیری شد و ریزساختارها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تاثیر زمان نگهداری و نوع فیلم بر استحکام کششی و کرنش نقطه شکست معنادار بود. بیشترین ‌استحکام کششی ، مدول الاستیسیته و کرنش نقطه شکست به ترتیب برای فیلم‌های پلی لاکتیک اسید خالص در ماه چهارم (08/94 مگاپاسکال)، پلی لاکتیک اسید خالص در ماه چهارم (79/2855 مگاپاسکال) و پلی‌لاکتیک اسید/پلی اتیلن گلیکول 400/نانو ذرات اکسید روی در ماه اول (82/76 درصد) بدست آمد. مقادیر کرنش نقطه شکست بسیار کمتر از استاندارد بود. با توجه به استحکام کششی و مدول الاستیسیته بسیار بالا پلی لاکتیک اسید می‌توان با استفاده از نرم کننده‌های مختلف با درصد بیشتر یا ترکیب کردن پلی لاکتیک اسید با سایر پلیمرها شکنندگی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image