با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه فیزیک اتمی و مولکولی، دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 گروه بیولوژی مولکولی و گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی , تهران

چکیده

کپک سبز و آبی عوامل محدودکننده دوره انبارداری بسیاری از میوه ها و سبزیها از جمله مرکبات می باشد. در این تحقیق اثر پلاسمای سرد فشار اتمسفری تولید شده توسط تخلیه اسپارک گذرا جریان مستقیم در یک راکتور بسته بر روی سوسپانسیون قارچ پنی‌سیلیوم دیجیتاتوم بررسی شد. سوسپانسیون با غلظت‌های اولیه متفاوت صفر، پنج صدم، یک دهم و پنج دهم پراکسیدهیدروژن و زمان های مختلف قرار گرفتن در معرض پلاسما 5/2، 5، 10 و 15 دقیقه بود. نتایج نشان داد که با افزایش زمان پلاسمادهی و نیز غلظت پراکسیدهیدروژن محلول اثر غیرفعال‌سازی اسپورهای قارچ افزایش یافت. در غلظت‌های یک و پنج دهم درصد میزان توقف کامل اسپورها در زمان 15 دقیقه پلاسمادهی مشاهده شد. بنابراین پلاسمادهی سبب افزایش اکسیداسیون محلول شده و در نتیجه منجر به مرگ سلولی بیشتر اسپورها شد. بنابراین استفاده از پلاسمای سرد موجب می‌شود که استفاده از محلول‌های با غلظت بالای پراکسیدهیدروژن در هنگام شستشوی میوه‌ها و سبزیها به منظور حفظ خواص پس از برداشت آنها در مقیاس صنعتی اجتناب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image