با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

گروهی از ترکیب‌های فنلی به نام تانن‌ها به لحاظ فعالیت بیولوژیکی و واکنش‌پذیری شیمیایی، قابل تشخیص هستند که در صنایع چرم‌سازی، چسب‌سازی، رنگ‌سازی، داروسازی و سایر صنایع کاربرد دارند. روش‌های استخراج این ترکیب‌ها بسیار متنوع هستند و استخراج با حلال‌های استون، اتانول، متانول و آب بیش‌ترین آزمایش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. استخراج به روش فراصوت روشی مؤثر برای استخراج ترکیب‌های شیمیایی است که در مقایسه با سایر روش‌ها در مدت ‌زمان کوتاه‌تری انجام می‌گیرد و قابلیت استفاده برای ترکیب‌های حساس به حرارت، از جمله ترکیب‌های فنلی را دارد. سیب‌زمینی گیاهی یک‌ساله و یک محصول کشاورزی بسیار مهم است که کاربردهای تغذیه‌ای و صنعتی دارد. میزان ترکیب‌های فنلی در سیب‌زمینی به طور متوسط بین 5 تا 30 درصد وزن خشک تخمین زده شده ‌است. در این پژوهش استخراج ترکیب‌های فنلی، تانن و تانن متراکم به روش فراصوت از پوست سیب‌زمینی بررسی شد و اثر مدت‌زمان استخراج و نوع حلال روی میزان استخراج این ترکیب‌ها مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان ترکیب‌های فنلی از معرف فولین سیوکالتئو، برای تعیین میزان تانن از پلی‌وینیل پلی پیرولیدون و برای تعیین تانن متراکم از استون استفاده شد. با افزایش زمان استخراج میزان ترکیب‌های فنلی و تانن کل استخراج شده افزایش می‌یابد اما میزان تانن متراکم استخراج شده وابسته به زمان استخراج نمی‌باشد. کم‌ترین استخراج مربوط به حلال اتانول ((میلی گرم در هر صد گرم پوست)22/6±3/13) در مدت زمان 10 دقیقه و بیش‌ترین استخراج را حلال آب((میلی گرم در هر صد گرم پوست)50/9±8/142) در مدت زمان استخراج 15 دقیقه به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image