با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
1. بررسی شاخص های انرژی و بهینه سازی مصرف آن در تولید هلو مطالعه موردی: شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری

مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ سید محمود هاشمی؛ سید علی هاشمی

دوره 5، شماره 1 ، 1394، ، صفحه 206-216

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v5i1.23210

چکیده
  استفاده بهینه از انرژی درکشاورزی برای کاهش هزینه ها ی تولید و حفظ منابع تجدیدناپذیر و کاهش آلاینده های هوا به عنوان یکی از شرایط مهم تولید درکشاورزی پایدار محسوب می شود. در این راستا مطالعه ای در شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. هدف از این مطالعه استفاده از یک مدل برنامه ریزی خطی بر اساس تحلیل پوششی داده ها(DEA)، ...  بیشتر