با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

فرآیند پذیرش مقالات در نشریه ماشین‌های کشاورزی

فلوچارت داوری

- ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل: تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع
- بررسی مقاله توسط کارشناس نشریه و برگشت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)
- اعلام نظر سردبیر نشریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی
- بررسی مشابهت مقاله
- ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله
- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله (مهلت داده شده به داوران، دو هفته می‌باشد)
در این مرحله سه حالت ممکن است:
الف. درصورت رد مقاله توسط دو داور، مقاله برای اعضای هیات تحریریه ارسال شده و چنانچه اعضا با نظر داوران موافق باشند، مقاله رد خواهد شد ولی اگر اعضای هیات تحریریه، دلایل داوران را برای رد مقاله کافی نداستند، مقاله به داوران دیگری ارسال خواهد شد.
ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان ارسال می‌شود.
ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.
- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته)
- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله
- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله
- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه
- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.
- نشریه ماشین های کشاورزی برای بررسی مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی کند اما نویسندگانی که مقالات آن‌ها پذیرش می‌شود باید مبلغ  دو میلیون ریال جهت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقاله به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه واریز کنند (پرداخت به صورت آنلاین است). برای چاپ مقالات لاتین از نویسندگان وجهی دریافت نمی‌شود.
- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات پذیرش شده دارد.

 لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4 تا 5 ماه می‌باشد.