با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

فرآیند بررسی مقالات در نشریه ماشین‌های کشاورزی

فلوچارت داوری

این نشریه از شیوه داوری دوسو کور استفاده می‌کند و در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله.

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات در این نشریه معمولا کمتر از پنج روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین سه تا چهار ماه می‌باشد.

فرایند تصمیم‌گیری درخصوص مقالات در این نشریه شامل مراحل زیر است:

- ثبت‌نام نویسنده مسئول مقاله در سایت نشریه و ارسال مقاله

- بررسی مقاله توسط دفتر نشریه از لحاظ فنی و ساختاری، در این مرحله ممکن است مقاله جهت انجام برخی اصلاحات ساختاری و بازنویسی طبق فرمت نشریه، به نویسنده برگردانده شود.

- سردبیر یا یکی از اعضای هیات تحریریه مقاله را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که آن را برای بررسی کامل ارسال کند یا خیر.

- همه مقالات قبل از ارسال به داوری، مشابهت‌یابی می‌شوند و چنانچه درصد تشابه بیشتر از 20 درصد باشد، مقاله از روند بررسی خارج خواهد شد.

- اگر درصد مشابهت مقاله قابل توجه نباشد، سه داور توسط سردبیر یا یکی از اعضای هیات تحریریه به آن اختصاص داده شده و یک نسخه از مقاله جهت ارزیابی به آن‌ها ارسال می‌شود.

- از داوران درخواست می‌شود حداکثر ظرف مدت دو هفته تصمیم خود را درمورد پذیرش مقاله اعلام کنند. هیات تحریریه روند داوری را به شرح زیر بررسی خواهند کرد:

الف. درصورت پیشنهاد رد مقاله توسط حداقل دو داور، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص رد مقاله یا ارسال به داور سوم به اعضای هیات تحریریه ارسال می‌شود.

ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف حداقل دو داور، مقاله به نویسندگان بازگردانده می‌شود تا اصلاحات به همراه پاسخ مناسب به داوران را ارائه کنند.

ج. اگر داوران بررسی مقاله را قبول نکنند یا در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت شخص دیگری برای داوری توسط سردبیر تعیین می‌شود.

د. اگر سردبیر نتواند فرد مناسبی را به‌عنوان داور برای یک مقاله در مدت زمان معین پیدا کند، یا داوران منتخب از پذیرش بررسی اجتناب کنند، ممکن است به صلاحدید سردبیر، مقاله از روند بررسی حذف شود.

- به محض دریافت مقاله اصلاح‌شده و پاسخ به نظرات داوران (معمولا ظرف مدت دو هفته)، مقاله تصحیح‌شده توسط سردبیر بررسی شده و برای بررسی نهایی به یکی از داوران ارسال می‌شود.

- براساس فرآیند داوری صورت‌گرفته و نظرات هیات تحریریه، تصمیم نهایی توسط سردبیر اتخاذ می‌شود.

- در صورت رد مقاله، نویسنده مسئول به‌طور رسمی توسط دفتر نشریه مطلع می‌شود.

- نامه رسمی پذیرش، توسط دفتر نشریه برای مقالات پذیرفته‌شده ارسال می‌شود.

- مقالات پذیرفته‌شده، براساس تاریخ دریافت در نشریه منتشر می‌شوند.