با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1399

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

شهر- کشور

Scopus Author ID/ Researcher_Id

ORCiD

محسن

آزادبخت

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گرگان- ایران

 

 

محمدحسین

آق خانی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

L-9747-2018

0000-0001-7599-2081

محمدعلی

ابراهیمی نیک

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 M-2150-2018

0000-0001-6563-1581

محمد

ابونجمی

دانشگاه تهران

تهران- ایران

35774187100

0000-0003-4220-0353

ایمان

احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)

خوراسگان- ایران

 

0000-0003-3492-9443

مرضیه

احمدی روشن

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

تهران- ایران

 

 

پرویز

احمدی مقدم

دانشگاه ارومیه

ارومیه- ایران

 

 

علی

اسحق بیگی

دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان- ایران

 

 

فاطمه

افشارنیا

دانش‌آموخته دکترای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اهواز- ایران

 

0000-0002-8555-2773

نازنین

اقر

مرکز آموزش علمی-کاربردی فن آوران کشاورزی صدرا، فارس

شیراز- ایران

 

 

رضا

باغبانی

دانشگاه فنی و حرفه ای، کاشمر

کاشمر- ایران

 

 0000-0001-6038-4438

جلال

برادران مطیع

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

55363615500

0000-0002-6549-9258

احمد

بناکار

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

16642169100

0000-0002-2536-3305

حسین

بهفر

دانشگاه تبریز

تبریز- ایران

 

 

رقیه

پورباقر

دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

ابراهیم

تقی نژاد

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل- ایران

F-6300-2016

0000-0002-1093-6115

نسرین

ثابت سروستانی

دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

مصطفی

جعفریان

دانشگاه تهران

تهران- ایران

 

 0000-0002-0273-2155

ایوب

جعفری ملک آبادی

دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

 مشهد- ایران

 

0000-0002-5128-4977

احمد

جهان بخشی

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل- ایران

AAH-1892-2019

0000-0003-1944-3090

مرتضی

جوادپور

دانشگاه گناباد

گناباد- ایران

 

 

حسین

چاجی

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران

 

جلال

خدائی

دانشگاه کردستان

کردستان- ایران

 

 

رسول

خدابخشیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 M-2370-2018

0000-0003-3549-9668

فرهاد

خوشنام

دانشگاه جیرفت

جیرفت- ایران

 

 

کامران

خیرعلی پور

دانشگاه ایلام

ایلام- ایران

O-9253-2018

0000-0003-3467-2078

هادی

دانشمندی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز- ایران

55090238800

0000-0003-3505-9590

مهدی

راستگو

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

مجید

رجبی وندچالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

جویبار- ایران

 

0000-0002-5164-1030

حسین

رحمانیان کوشککی

دانشگاه جهرم

جهرم- ایران

56451071200

0000-0001-9049-7177

محمدهاشم

رحمتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 گرگان- ایران

 

 

مجید

رسولی

دانشگاه بوعلی سینا

 همدان- ایران

 55396496700

0000-0001-6904-2442

ولی

رسولی شربیانی

دانشگاه محقق اردبیلی

 اردبیل- ایران

 

 

علی

رشادصدقی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

 تبریز- ایران

 

0000-0002-9416-2208

عادل

رضوانی وند فنائی

دانشگاه ارومیه

ارومیه- ایران

 

 

عباس

روحانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 مشهد- ایران

A-6247-2018

0000-0002-4494-7058

مسعود

زابلستانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

 تبریز- ایران

 

 

سید ایمان

ساعدی

دانشگاه صنعتی شاهرود

 شاهرود- ایران

 

 

محمد حسین

سعیدی راد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 مشهد- ایران

A-1018-2017

0000-0001-8955-6811

حمزه

سلطانعلی عباسکوهی

دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-1972-1030

غلامحسین

شاهقلی

دانشگاه محقق اردبیلی

 اردبیل- ایران

 

 

علی

شانقی

دانشگاه ملایر

 ملایر- ایران

 

 

هومن

شریف نسب

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

کرج- ایران

 

 

محمد

شریفی

دانشگاه تهران

 تهران- ایران

 

 

احمد

شریفی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

 کرج- ایران

S-1273-2016

0000-0001-6680-8772

سید مجتبی

شفاعی

دانش‌آموخته دکترای دانشگاه شیراز

شیراز- ایران

W-2709-2018

 

مرتضی

صادقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 اصفهان- ایران

 57204202688

 0000-0002-0547-9650

حسن

صدرنیا

دانشگاه فردوسی مشهد

 مشهد- ایران

S-4165-2018

0000-0002-7657-8621

سید رضا

طباطبایی کلور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 ساری- ایران

 

 

سعید

طریقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 مشهد- ایران

AAA-2987-2020

0000-0003-1021-9877

جواد

طریقی

دانشگاه محقق اردبیلی

 اردبیل- ایران

 

 

یوسف

عباسپور گیلانده

دانشگاه ارومیه

 ارومیه- ایران

 

 

عباس

عساکره

دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز- ایران

 

 

حسام

عمرانی فرد

دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

 مشهد- ایران

 

 

احمد

غضنفری مقدم

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 کرمان- ایران

 

0000-0001-9664-2793

رحمان

فرخی تیمورلو

دانشگاه ارومیه

 ارومیه- ایران

 

0000-0002-9084-9838

نواب

کاظمی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 اهواز- ایران

 

 

شیوا

گرجیان

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

56333505200

0000-0003-1587-1346

حمیدرضا

گازر

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

 کرج- ایران

 

 

عبداله

گل محمدی

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل- ایران

AAU-7863-2020

 

منصور

گل محمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تهران- ایران

 

 

علی نجات

لرستانی

دانشگاه رازی

 کرمانشاه- ایران

 

 

عارف

مردانی

دانشگاه ارومیه

 ارومیه- ایران

36084983100

0000-0002-9227-1726

محمدرضا

مستوفی سرکاری

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

 کرج- ایران

S-1277-2016

0000-0002-6433-1015

ترحم

مصری گندشمین

دانشگاه محقق اردبیلی

اردیل- ایران

 

 

علی

معظمی گودرزی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 بابل- ایران

 

 

رسول

معمار دستجردی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اهواز- ایران

 

 

علی

ملکی

دانشگاه شهرکرد

شهرکرد- ایران

 

 

مجتبی

ممرآبادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 مشهد- ایران

24470289400

0000-0001-6254-6277

محمد مهدی

مهارلویی

دانشگاه شیراز

 شیراز- ایران

 

 0000-0001-5750-3168

عباس

مهدی نیا

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران

 

حسین

موسی زاده

دانشگاه تهران

تهران- ایران

 

 

حسین

میرزائی مقدم

دانشگاه صنعتی شاهرود

 شاهرود- ایران

 

 

فاطمه

نادی

            دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

آزادشهر- ایران

 

0000-0002-9391-7023

محمد حسین

نادیان

دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

 مشهد- ایران

 

 

سیدمهدی

نصیری

دانشگاه شیراز

 شیراز- ایران

 

 0000-0001-6059-8911

علی محمد

نیکبخت

دانشگاه ارومیه

ارومیه- ایران

 

 

سید حبیب الله

هاشمی فرد دهکردی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

 دزفول- ایران

 

 

مهدی

هدایتی زاده

دانشگاه بیرجند

 بیرجند- ایران

 

 

عباس

همت

دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان- ایران

 

0000-0001-5401-2005

رضا

یگانه

دانشگاه ایلام

 ایلام- ایران

 

 

 

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1398

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر- کشور Scopus Author ID/ Researcher_Id ORCiD
محسن آزادبخت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان- ایران    
محمدامین آسودار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران    
محمدحسین آق خانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران L-9747-2018 0000-0001-7599-2081
محمدعلی ابراهیمی نیک دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران  M-2150-2018 0000-0001-6563-1581
محمد ابونجمی دانشگاه تهران تهران- ایران 35774187100 0000-0003-4220-0353
پرویز احمدی مقدم دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران    
نازنین اقر مرکز آموزش علمی-کاربردی فن آوران کشاورزی صدرا، فارس شیراز- ایران    
حجت امامی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران U-8045-2017  0000-0002-8437-8419
جعفر امیری پریان دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران 36983832100 0000-0002-5617-2835
رضا امیری چایجان دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران   0000-0001-8634-7352
محمدرضا بختیاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان همدان- ایران    
جلال برادران مطیع دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 55363615500 0000-0002-6549-9258
حسین بهفر دانشگاه تبریز تبریز- ایران    
محمدرضا بیاتی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران   0000-0002-8048-3529
شهرام بیرقی طوسی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی، مشهد مشهد- ایران    
علیرضا پوررضا دانشگاه کالیفرنیا اوکلند، کالیفرنیا- آمریکا   0000-0002-8237-1985
سیامک پیش بین دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- ایران    
سید حسین پیمان دانشگاه گیلان رشت- ایران    
اورنگ تاکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان اصفهان- ایران    
مسعود تقی زاده دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-6378-2018  0000-0001-5960-8633
علی جعفری دانشگاه تهران  تهران- ایران    
ایوب جعفری ملک آبادی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
بهاره جمشیدی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران    
احمد جهان بخشی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران AAH-1892-2019 0000-0003-1944-3090
حسین چاجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران    
بهرام حسین زاده سامانی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران    
مهدی خجسته پور دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-2278-2018  0000-0002-8107-9026 
جلال خدائی دانشگاه کردستان  کردستان- ایران    
رسول خدابخشیان دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران  M-2370-2018 0000-0003-3549-9668
محمد اسماعیل خراسانی فردوانی دانشگاه شهید چمران اهواز  اهواز- ایران    
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران F-8166-2017 0000-0003-2995-4898
کامران خیرعلی پور دانشگاه ایلام  ایلام- ایران O-9253-2018 0000-0003-3467-2078
محمد جعفر دالوند دانشگاه تهران  تهران- ایران    
منصور راسخ دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
مجید رجبی وندچالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار  جویبار- ایران   0000-0002-5164-1030
حسین رحمانیان کوشککی دانشگاه جهرم  جهرم- ایران 56451071200 0000-0001-9049-7177
محمدهاشم رحمتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  گرگان- ایران    
مجید رسولی دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران  55396496700 0000-0001-6904-2442
ولی رسولی شربیانی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
علی رشادصدقی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی  تبریز- ایران    
عباس روحانی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران A-6247-2018 0000-0002-4494-7058
مسعود زابلستانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی  تبریز- ایران    
سمیرا زارعی دانشگاه کردستان  کردستان- ایران    
سید ایمان ساعدی دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
محمد حسین سعیدی راد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران A-1018-2017 0000-0001-8955-6811
حمزه سلطانعلی عباسکوهی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد مشهد- ایران   0000-0002-1972-1030
اسماعیل سیدآبادی دانشگاه زابل  زابل- ایران    
غلامحسین شاهقلی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
هومن شریف نسب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران    
محمد شریفی دانشگاه تهران تهران- ایران    
احمد شریفی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-1273-2016 0000-0001-6680-8772
سید مجتبی شفاعی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه شیراز  شیراز- ایران W-2709-2018  
یاسر صاحبی دانشگاه شهید چمران اهواز  اهواز- ایران    
حمیدرضا صادق نژاد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان  گرگان- ایران    
حسین صادقی نامقی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران   56034066000 0000-0002-8329-2699
محمود صفری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران    
جواد طریقی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران    
سعید ظریف نشاط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران   S-1761-2016 0000-0002-9787-0787
یوسف عباسپور گیلانده دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران    
رضا علیمردانی دانشگاه تهران  تهران- ایران 24381466000 0000-0002-9756-3373
محمد غفاری پردیس فارابی دانشگاه تهران  تهران- ایران    
رحمان فرخی تیمورلو دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران   0000-0002-9084-9838
حمید قاسم خانی دانشگاه جیرفت جیرفت- ایران    
محمود قاسمی نژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
مهدی قاسمی ورنامخواستی دانشگاه شهرکرد شهرکرد- ایران    
نواب کاظمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
علی ماشاءاله کرمانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران  تهران- ایران    
داود کلانتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  ساری- ایران    
حمیدرضا گازر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران    
شیوا گرجیان دانشگاه تربیت مدرس  تهران- ایران 56333505200 0000-0003-1587-1346
محمود رضا گلزاریان دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-2512-2018 0000-0002-8370-1966
علی نجات لرستانی دانشگاه رازی  کرمانشاه- ایران    
مجید لشگری دانشگاه اراک  اراک- ایران 24381476000 0000-0002-9637-1601
محمد لغوی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران   0000-0001-8124-7141
مهدی مرادی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران    
حمید مرتضی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان  کرمان- ایران    
محمد مزیدی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
جعفر مساح دانشگاه تهران  تهران- ایران    
احمد مستعان پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، اهواز  اهواز- ایران    
محمدرضا مستوفی سرکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج کرج- ایران S-1277-2016 0000-0002-6433-1015
حسن مسعودی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- ایران    
ترحم مصری گندشمین دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
رسول معمار دستجردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
کاوه ملازاده دانشگاه کردستان کردستان- ایران    
علی ملکی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران    
محمد مهدی مهارلویی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران    
سیدرضا موسوی سیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  ساری- ایران    
حسین موسی زاده دانشگاه تهران  تهران- ایران    
حسین میرزائی مقدم دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
اسماعیل میرزایی قلعه دانشگاه رازی کرمانشاه- ایران    
محمد حسین نادیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران    
مجتبی ناصری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مشهد- ایران    
ابوذر نصیر احمدی دانشگاه کاسل  کاسل- آلمان 55842933900 0000-0001-9163-2799
سیدمهدی نصیری دانشگاه شیراز  شیراز- ایران    
سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول  دزفول- ایران    
مهدی هدایتی زاده دانشگاه بیرجند  بیرجند- ایران    
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان  اصفهان- ایران   0000-0001-5401-2005

 

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1397

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر- کشور Scopus Author ID/ Researcher_Id ORCiD
محمدحسین آق خانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران L-9747-2018 0000-0001-7599-2081
محمدعلی ابراهیمی نیک دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران  M-2150-2018 0000-0001-6563-1581
محمد ابونجمی دانشگاه تهران تهران- ایران 35774187100 0000-0003-4220-0353
ابراهیم احمدی دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران    
ایمان احمدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان) خوراسگان- ایران   0000-0003-3492-9443
پرویز احمدی مقدم دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران    
صادق افضلی نیا مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس شیراز- ایران    
امیرحسین افکاری سیاح دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران    
عبدالستار امیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران    
جعفر امیری پریان دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران 36983832100 0000-0002-5617-2835
رضا امیری چایجان دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران   0000-0001-8634-7352
حسین باخدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران    
نیکروز باقری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج کرج- ایران    
جلال برادران مطیع دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 55363615500 0000-0002-6549-9258
مسعود برزگر دانشگاه تهران تهران- ایران    
محمدرضا بیاتی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران   0000-0002-8048-3529
علیرضا پوررضا دانشگاه کالیفرنیا کالیفرنیا- آمریکا   0000-0002-8237-1985
مسعود تقی زاده دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران M-6378-2018  0000-0001-5960-8633
عبدالعباس جعفری دانشگاه شیراز شیراز- ایران    
ایوب جعفری ملک آبادی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران    
بهاره جمشیدی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج کرج- ایران    
حسین چاجی     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران  
مصطفی خجسته نژند دانشگاه بناب بناب-ایران    
جلال خدائی دانشگاه کردستان کردستان- ایران    
رسول خدابخشیان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران  M-2370-2018 0000-0003-3549-9668
محمد هادی خوش تقاضا دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران   0000-0001-6754-6401
فرهاد خوشنام دانشگاه جیرفت جیرفت- ایران    
کامران خیرعلی پور دانشگاه ایلام ایلام- ایران O-9253-2018 0000-0003-3467-2078
محمد جعفر دالوند دانشگاه تهران تهران- ایران    
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران    
حکمت ربانی دانشگاه رازی کرمانشاه- ایران    
مجید رجبی وندچالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار جویبار- ایران   0000-0002-5164-1030
محمدهاشم رحمتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان- ایران    
سجاد رستمی دانشگاه شهرکرد شهرکرد- ایران    
مجید رسولی دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران  55396496700 0000-0001-6904-2442
ولی رسولی شربیانی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران    
علی رشادصدقی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی تبریز- ایران    
عباس روحانی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران A-6247-2018 0000-0002-4494-7058
مسعود زابلستانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی  تبریز- ایران    
سمیرا زارعی دانشگاه کردستان  کردستان- ایران    
سید مجید سجادیه دانشگاه شهید چمران اهواز  اهواز- ایران    
محمد حسین سعیدی راد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران A-1018-2017 0000-0001-8955-6811
حمزه سلطانعلی عباسکوهی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد  مشهد- ایران   0000-0002-1972-1030
غلامحسین شاهقلی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
احمد شریفی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-1273-2016 0000-0001-6680-8772
سید مجتبی شفاعی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه شیراز  شیراز- ایران W-2709-2018  
سعید ظریف نشاط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران   S-1761-2016 0000-0002-9787-0787
یوسف عباسپور گیلانده دانشگاه ارومیه  ارومیه- ایران    
عزت اله عسکری اصلی ارده  دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
رضا علیمردانی دانشگاه تهران  تهران- ایران 24381466000 0000-0002-9756-3373
احمد غضنفری مقدم دانشگاه شهید باهنر کرمان  کرمان- ایران   0000-0001-9664-2793
رحمان فرخی تیمورلو دانشگاه ارومیه  ارومیه- ایران   0000-0002-9084-9838
حسن قاسمی مبتکر دانشگاه تبریز  تبریز- ایران    
مهدی قاسمی ورنامخواستی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران    
علی ماشاءاله کرمانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران تهران- ایران    
محمد لغوی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران   0000-0001-8124-7141
نعیم لویمی دانشگاه تهران  تهران- ایران    
اصغر محمودی دانشگاه تبریز  تیریز- ایران    
محمدرضا مستوفی سرکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-1277-2016 0000-0002-6433-1015
ترحم مصری گندشمین دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
رسول معمار دستجردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
علی مقیمی دانشگاه کالیفرنیا  کالیفرنیا- آمریکا    
کاوه ملازاده دانشگاه کردستان  کردستان- ایران    
علی ملکی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران    
محمد مهدی مهارلویی دانشگاه شیراز شیراز- ایران    
عباس مهدی نیا    مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران  
محمدهادی موحدنژاد دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
سیدفرهاد موسوی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
سیدرضا موسوی سیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری- ایران    
حسین میرزائی مقدم دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
اسماعیل میرزایی قلعه دانشگاه رازی  کرمانشاه- ایران    
سید احمد میره ای دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان- ایران    
مجتبی نادری بلداجی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران    
فاطمه نادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر  آزادشهر- ایران    
محمد حسین نادیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
مجتبی ناصری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران    
ابوذر نصیر احمدی دانشگاه کاسل  کاسل- آلمان 55842933900 0000-0001-9163-2799
امین نیکخواه دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران    
سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول  دزفول- ایران    
مهدی هدایتی زاده دانشگاه بیرجند  بیرجند- ایران    
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان  اصفهان- ایران   0000-0001-5401-2005
احسان هوشیار دانشگاه جهرم  جهرم- ایران