با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1399

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر- کشور Scopus Author ID/ Researcher_Id ORCiD
محسن آزادبخت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان- ایران    
محمدحسین آق خانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران L-9747-2018 0000-0001-7599-2081
محمد ابونجمی دانشگاه تهران تهران- ایران 35774187100 0000-0003-4220-0353
ایمان احمدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان) خوراسگان- ایران   0000-0003-3492-9443
مرضیه احمدی روشن پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران تهران- ایران    
پرویز احمدی مقدم دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران    
فاطمه افشارنیا دانش‌آموخته دکترای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران   0000-0002-8555-2773
نازنین اقر مرکز آموزش علمی-کاربردی فن آوران کشاورزی صدرا، فارس شیراز- ایران    
رضا باغبانی دانشگاه فنی و حرفه ای، کاشمر کاشمر- ایران    0000-0001-6038-4438
جلال برادران مطیع دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 55363615500 0000-0002-6549-9258
احمد بناکار دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران 16642169100 0000-0002-2536-3305
حسین بهفر دانشگاه تبریز تبریز- ایران    
رقیه پورباقر دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران    
ابراهیم تقی نژاد دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران F-6300-2016 0000-0002-1093-6115
نسرین ثابت سروستانی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد مشهد- ایران    
مصطفی جعفریان دانشگاه تهران تهران- ایران    
احمد جهان بخشی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران AAH-1892-2019 0000-0003-1944-3090
مرتضی جوادپور دانشگاه گناباد گناباد- ایران    
حسین چاجی   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران  
جلال خدائی دانشگاه کردستان کردستان- ایران    
رسول خدابخشیان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران  M-2370-2018 0000-0003-3549-9668
فرهاد خوشنام دانشگاه جیرفت جیرفت- ایران    
کامران خیرعلی پور دانشگاه ایلام ایلام- ایران O-9253-2018 0000-0003-3467-2078
هادی دانشمندی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز- ایران 55090238800 0000-0003-3505-9590
مجید رجبی وندچالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار جویبار- ایران   0000-0002-5164-1030
حسین رحمانیان کوشککی دانشگاه جهرم جهرم- ایران 56451071200 0000-0001-9049-7177
محمدهاشم رحمتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  گرگان- ایران    
مجید رسولی دانشگاه بوعلی سینا  همدان- ایران  55396496700 0000-0001-6904-2442
ولی رسولی شربیانی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
عباس روحانی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران A-6247-2018 0000-0002-4494-7058
مسعود زابلستانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی  تبریز- ایران    
سید ایمان ساعدی دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
محمد حسین سعیدی راد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران A-1018-2017 0000-0001-8955-6811
حمزه سلطانعلی عباسکوهی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد مشهد- ایران   0000-0002-1972-1030
علی شانقی دانشگاه ملایر  ملایر- ایران    
هومن شریف نسب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج کرج- ایران    
محمد شریفی دانشگاه تهران  تهران- ایران    
احمد شریفی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-1273-2016 0000-0001-6680-8772
سید مجتبی شفاعی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه شیراز شیراز- ایران W-2709-2018  
مرتضی صادقی دانشگاه صنعتی اصفهان  اصفهان- ایران  57204202688  0000-0002-0547-9650
حسن صدرنیا دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران S-4165-2018 0000-0002-7657-8621
سید رضا طباطبایی کلور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  ساری- ایران    
سعید طریقی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران AAA-2987-2020 0000-0003-1021-9877
جواد طریقی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
یوسف عباسپور گیلانده دانشگاه ارومیه  ارومیه- ایران    
حسام عمرانی فرد دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
رحمان فرخی تیمورلو دانشگاه ارومیه  ارومیه- ایران   0000-0002-9084-9838
نواب کاظمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
شیوا گرجیان دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران 56333505200 0000-0003-1587-1346
عبداله گل محمدی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران AAU-7863-2020  
علی نجات لرستانی دانشگاه رازی  کرمانشاه- ایران    
عارف مردانی دانشگاه ارومیه  ارومیه- ایران 36084983100 0000-0002-9227-1726
محمدرضا مستوفی سرکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-1277-2016 0000-0002-6433-1015
ترحم مصری گندشمین دانشگاه محقق اردبیلی اردیل- ایران    
علی معظمی گودرزی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  بابل- ایران    
رسول معمار دستجردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران    
علی ملکی دانشگاه شهرکرد شهرکرد- ایران    
مجتبی ممرآبادی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران 24470289400 0000-0001-6254-6277
محمد مهدی مهارلویی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران    
عباس مهدی نیا   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران  
حسین موسی زاده دانشگاه تهران تهران- ایران    
حسین میرزائی مقدم دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
محمد حسین نادیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
سیدمهدی نصیری دانشگاه شیراز  شیراز- ایران    0000-0001-6059-8911
علی محمد نیکبخت دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران    
سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول  دزفول- ایران    
مهدی هدایتی زاده دانشگاه بیرجند  بیرجند- ایران    
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان- ایران   0000-0001-5401-2005
رضا یگانه دانشگاه ایلام  ایلام- ایران    

 

 فهرست داوران نشریه در سال‌ 1398

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر- کشور Scopus Author ID/ Researcher_Id ORCiD
محسن آزادبخت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان- ایران    
محمدامین آسودار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران    
محمدحسین آق خانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران L-9747-2018 0000-0001-7599-2081
محمدعلی ابراهیمی نیک دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران  M-2150-2018 0000-0001-6563-1581
محمد ابونجمی دانشگاه تهران تهران- ایران 35774187100 0000-0003-4220-0353
پرویز احمدی مقدم دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران    
نازنین اقر مرکز آموزش علمی-کاربردی فن آوران کشاورزی صدرا، فارس شیراز- ایران    
حجت امامی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران U-8045-2017  0000-0002-8437-8419
جعفر امیری پریان دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران 36983832100 0000-0002-5617-2835
رضا امیری چایجان دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران   0000-0001-8634-7352
محمدرضا بختیاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان همدان- ایران    
جلال برادران مطیع دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 55363615500 0000-0002-6549-9258
حسین بهفر دانشگاه تبریز تبریز- ایران    
محمدرضا بیاتی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران   0000-0002-8048-3529
شهرام بیرقی طوسی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی، مشهد مشهد- ایران    
علیرضا پوررضا دانشگاه کالیفرنیا اوکلند، کالیفرنیا- آمریکا   0000-0002-8237-1985
سیامک پیش بین دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- ایران    
سید حسین پیمان دانشگاه گیلان رشت- ایران    
اورنگ تاکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان اصفهان- ایران    
مسعود تقی زاده دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-6378-2018  0000-0001-5960-8633
علی جعفری دانشگاه تهران  تهران- ایران    
ایوب جعفری ملک آبادی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
بهاره جمشیدی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران    
احمد جهان بخشی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران AAH-1892-2019 0000-0003-1944-3090
حسین چاجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران    
بهرام حسین زاده سامانی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران    
مهدی خجسته پور دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-2278-2018  0000-0002-8107-9026 
جلال خدائی دانشگاه کردستان  کردستان- ایران    
رسول خدابخشیان دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران  M-2370-2018 0000-0003-3549-9668
محمد اسماعیل خراسانی فردوانی دانشگاه شهید چمران اهواز  اهواز- ایران    
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران F-8166-2017 0000-0003-2995-4898
کامران خیرعلی پور دانشگاه ایلام  ایلام- ایران O-9253-2018 0000-0003-3467-2078
محمد جعفر دالوند دانشگاه تهران  تهران- ایران    
منصور راسخ دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
مجید رجبی وندچالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار  جویبار- ایران   0000-0002-5164-1030
حسین رحمانیان کوشککی دانشگاه جهرم  جهرم- ایران 56451071200 0000-0001-9049-7177
محمدهاشم رحمتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  گرگان- ایران    
مجید رسولی دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران  55396496700 0000-0001-6904-2442
ولی رسولی شربیانی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
علی رشادصدقی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی  تبریز- ایران    
عباس روحانی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران A-6247-2018 0000-0002-4494-7058
مسعود زابلستانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی  تبریز- ایران    
سمیرا زارعی دانشگاه کردستان  کردستان- ایران    
سید ایمان ساعدی دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
محمد حسین سعیدی راد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران A-1018-2017 0000-0001-8955-6811
حمزه سلطانعلی عباسکوهی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد مشهد- ایران   0000-0002-1972-1030
اسماعیل سیدآبادی دانشگاه زابل  زابل- ایران    
غلامحسین شاهقلی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
هومن شریف نسب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران    
محمد شریفی دانشگاه تهران تهران- ایران    
احمد شریفی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-1273-2016 0000-0001-6680-8772
سید مجتبی شفاعی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه شیراز  شیراز- ایران W-2709-2018  
یاسر صاحبی دانشگاه شهید چمران اهواز  اهواز- ایران    
حمیدرضا صادق نژاد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان  گرگان- ایران    
حسین صادقی نامقی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران   56034066000 0000-0002-8329-2699
محمود صفری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران    
جواد طریقی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران    
سعید ظریف نشاط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران   S-1761-2016 0000-0002-9787-0787
یوسف عباسپور گیلانده دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران    
رضا علیمردانی دانشگاه تهران  تهران- ایران 24381466000 0000-0002-9756-3373
محمد غفاری پردیس فارابی دانشگاه تهران  تهران- ایران    
رحمان فرخی تیمورلو دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران   0000-0002-9084-9838
حمید قاسم خانی دانشگاه جیرفت جیرفت- ایران    
محمود قاسمی نژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
مهدی قاسمی ورنامخواستی دانشگاه شهرکرد شهرکرد- ایران    
نواب کاظمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
علی ماشاءاله کرمانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران  تهران- ایران    
داود کلانتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  ساری- ایران    
حمیدرضا گازر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران    
شیوا گرجیان دانشگاه تربیت مدرس  تهران- ایران 56333505200 0000-0003-1587-1346
محمود رضا گلزاریان دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-2512-2018 0000-0002-8370-1966
علی نجات لرستانی دانشگاه رازی  کرمانشاه- ایران    
مجید لشگری دانشگاه اراک  اراک- ایران 24381476000 0000-0002-9637-1601
محمد لغوی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران   0000-0001-8124-7141
مهدی مرادی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران    
حمید مرتضی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان  کرمان- ایران    
محمد مزیدی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
جعفر مساح دانشگاه تهران  تهران- ایران    
احمد مستعان پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، اهواز  اهواز- ایران    
محمدرضا مستوفی سرکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج کرج- ایران S-1277-2016 0000-0002-6433-1015
حسن مسعودی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- ایران    
ترحم مصری گندشمین دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
رسول معمار دستجردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
کاوه ملازاده دانشگاه کردستان کردستان- ایران    
علی ملکی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران    
محمد مهدی مهارلویی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران    
سیدرضا موسوی سیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  ساری- ایران    
حسین موسی زاده دانشگاه تهران  تهران- ایران    
حسین میرزائی مقدم دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
اسماعیل میرزایی قلعه دانشگاه رازی کرمانشاه- ایران    
محمد حسین نادیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران    
مجتبی ناصری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مشهد- ایران    
ابوذر نصیر احمدی دانشگاه کاسل  کاسل- آلمان 55842933900 0000-0001-9163-2799
سیدمهدی نصیری دانشگاه شیراز  شیراز- ایران    
سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول  دزفول- ایران    
مهدی هدایتی زاده دانشگاه بیرجند  بیرجند- ایران    
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان  اصفهان- ایران   0000-0001-5401-2005

 

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1397

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر- کشور Scopus Author ID/ Researcher_Id ORCiD
محمدحسین آق خانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران L-9747-2018 0000-0001-7599-2081
محمدعلی ابراهیمی نیک دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران  M-2150-2018 0000-0001-6563-1581
محمد ابونجمی دانشگاه تهران تهران- ایران 35774187100 0000-0003-4220-0353
ابراهیم احمدی دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران    
ایمان احمدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان) خوراسگان- ایران   0000-0003-3492-9443
پرویز احمدی مقدم دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران    
صادق افضلی نیا مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس شیراز- ایران    
امیرحسین افکاری سیاح دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران    
عبدالستار امیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران    
جعفر امیری پریان دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران 36983832100 0000-0002-5617-2835
رضا امیری چایجان دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران   0000-0001-8634-7352
حسین باخدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران    
نیکروز باقری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج کرج- ایران    
جلال برادران مطیع دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 55363615500 0000-0002-6549-9258
مسعود برزگر دانشگاه تهران تهران- ایران    
محمدرضا بیاتی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران   0000-0002-8048-3529
علیرضا پوررضا دانشگاه کالیفرنیا کالیفرنیا- آمریکا   0000-0002-8237-1985
مسعود تقی زاده دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران M-6378-2018  0000-0001-5960-8633
عبدالعباس جعفری دانشگاه شیراز شیراز- ایران    
ایوب جعفری ملک آبادی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران    
بهاره جمشیدی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج کرج- ایران    
حسین چاجی     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران  
مصطفی خجسته نژند دانشگاه بناب بناب-ایران    
جلال خدائی دانشگاه کردستان کردستان- ایران    
رسول خدابخشیان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران  M-2370-2018 0000-0003-3549-9668
محمد هادی خوش تقاضا دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران   0000-0001-6754-6401
فرهاد خوشنام دانشگاه جیرفت جیرفت- ایران    
کامران خیرعلی پور دانشگاه ایلام ایلام- ایران O-9253-2018 0000-0003-3467-2078
محمد جعفر دالوند دانشگاه تهران تهران- ایران    
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران    
حکمت ربانی دانشگاه رازی کرمانشاه- ایران    
مجید رجبی وندچالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار جویبار- ایران   0000-0002-5164-1030
محمدهاشم رحمتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان- ایران    
سجاد رستمی دانشگاه شهرکرد شهرکرد- ایران    
مجید رسولی دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران  55396496700 0000-0001-6904-2442
ولی رسولی شربیانی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران    
علی رشادصدقی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی تبریز- ایران    
عباس روحانی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران A-6247-2018 0000-0002-4494-7058
مسعود زابلستانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی  تبریز- ایران    
سمیرا زارعی دانشگاه کردستان  کردستان- ایران    
سید مجید سجادیه دانشگاه شهید چمران اهواز  اهواز- ایران    
محمد حسین سعیدی راد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران A-1018-2017 0000-0001-8955-6811
حمزه سلطانعلی عباسکوهی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد  مشهد- ایران   0000-0002-1972-1030
غلامحسین شاهقلی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
احمد شریفی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-1273-2016 0000-0001-6680-8772
سید مجتبی شفاعی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه شیراز  شیراز- ایران W-2709-2018  
سعید ظریف نشاط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران   S-1761-2016 0000-0002-9787-0787
یوسف عباسپور گیلانده دانشگاه ارومیه  ارومیه- ایران    
عزت اله عسکری اصلی ارده  دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
رضا علیمردانی دانشگاه تهران  تهران- ایران 24381466000 0000-0002-9756-3373
احمد غضنفری مقدم دانشگاه شهید باهنر کرمان  کرمان- ایران   0000-0001-9664-2793
رحمان فرخی تیمورلو دانشگاه ارومیه  ارومیه- ایران   0000-0002-9084-9838
حسن قاسمی مبتکر دانشگاه تبریز  تبریز- ایران    
مهدی قاسمی ورنامخواستی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران    
علی ماشاءاله کرمانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران تهران- ایران    
محمد لغوی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران   0000-0001-8124-7141
نعیم لویمی دانشگاه تهران  تهران- ایران    
اصغر محمودی دانشگاه تبریز  تیریز- ایران    
محمدرضا مستوفی سرکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-1277-2016 0000-0002-6433-1015
ترحم مصری گندشمین دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
رسول معمار دستجردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
علی مقیمی دانشگاه کالیفرنیا  کالیفرنیا- آمریکا    
کاوه ملازاده دانشگاه کردستان  کردستان- ایران    
علی ملکی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران    
محمد مهدی مهارلویی دانشگاه شیراز شیراز- ایران    
عباس مهدی نیا    مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران  
محمدهادی موحدنژاد دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
سیدفرهاد موسوی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
سیدرضا موسوی سیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری- ایران    
حسین میرزائی مقدم دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
اسماعیل میرزایی قلعه دانشگاه رازی  کرمانشاه- ایران    
سید احمد میره ای دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان- ایران    
مجتبی نادری بلداجی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران    
فاطمه نادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر  آزادشهر- ایران    
محمد حسین نادیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
مجتبی ناصری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران    
ابوذر نصیر احمدی دانشگاه کاسل  کاسل- آلمان 55842933900 0000-0001-9163-2799
امین نیکخواه دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران    
سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول  دزفول- ایران    
مهدی هدایتی زاده دانشگاه بیرجند  بیرجند- ایران    
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان  اصفهان- ایران   0000-0001-5401-2005
احسان هوشیار دانشگاه جهرم  جهرم- ایران