با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

فهرست داوران نشریه در سه سال اخیر

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر- کشور Publons_Id ORCiD
محمدعلی ابراهیمی نیک دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران M-2150-2018 0000-0001-6563-1581
محمد ابونجمی دانشگاه تهران تهران- ایران ABA-9773-2021 0000-0003-4220-0353
ایمان احمدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان) خوراسگان- ایران Q-7634-2019 0000-0003-3492-9443
مرضیه احمدی روشن پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران تهران- ایران    
پرویز احمدی مقدم دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران    
علی اسحق بیگی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان- ایران   0000-0001-8011-3985
فاطمه افشارنیا دانش‌آموخته دکترای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران ABD-8448-2021 0000-0002-8555-2773
امیرحسین افکاری سیاح دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران   0000-0003-0534-688X
نازنین اقر مرکز آموزش علمی-کاربردی فن آوران کشاورزی صدرا، فارس شیراز- ایران    
حجت امامی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران U-8045-2017 0000-0002-8437-8419
جعفر امیری پریان دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران AAD-6853-2021 0000-0002-5617-2835
ابراهیم ایزدی دربندی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران AAO-2843-2021 0000-0003-4784-6217
محسن آزادبخت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان- ایران AAC-7544-2019 0000-0002-5726-9321
فرزاد آزادشهرکی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج- ایران   0000-0002-7261-7849
محمدامین آسودار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران    
کیوان آصف پور وکیلیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان- ایران H-2275-2019 0000-0001-5035-7727
محمدحسین آق خانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران L-9747-2018 0000-0001-7599-2081
رضا باغبانی دانشگاه فنی و حرفه ای، کاشمر کاشمر- ایران    0000-0001-6038-4438
حسین باقرپور دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران AAC-2834-2021 0000-0002-6877-6281
نیکروز باقری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج کرج- ایران    
محمدرضا بختیاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان همدان- ایران    
جلال برادران مطیع دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران AAU-4069-2020 0000-0002-6549-9258
شهریار بزرگمهری پژوهشگاه نیرو تهران- ایران   0000-0003-1229-2453
مهدی بقراطی   دانشگاه بزرگمهر قائنات قائن- ایران AFP-5543-2022 0000-0002-4225-2340
احمد بناکار دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران   0000-0002-2536-3305
حسین بهفر دانشگاه تبریز تبریز- ایران    
محمدرضا بیاتی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران AAN-3808-2020 0000-0002-8048-3529
شهرام بیرقی طوسی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی، مشهد مشهد- ایران    
رقیه پورباقر دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران    
علیرضا پوررضا دانشگاه کالیفرنیا اوکلند، کالیفرنیا- آمریکا   0000-0002-8237-1985
سیامک پیش بین دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- ایران    
سید حسین پیمان دانشگاه گیلان رشت- ایران   0000-0002-2482-8772
اورنگ تاکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان اصفهان- ایران A-7802-2017 0000-0002-3579-5742
مرتضی تاکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران   0000-0002-3059-4984
مسعود تقی زاده دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-6378-2018 0000-0001-5960-8633
ابراهیم تقی نژاد دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران F-6300-2016 0000-0002-1093-6115
علی تهرانی فر دانشگاه فروسی مشهد مشهد- ایران AFP-5557-2022 0000-0002-7103-0413
نسرین ثابت سروستانی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد مشهد- ایران    
ایوب جعفری ملک آبادی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران U-3094-2018 0000-0002-5128-4977
مصطفی جعفریان دانشگاه تهران تهران- ایران    0000-0002-0273-2155
بهاره جمشیدی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-2266-2016 0000-0001-8536-3326
مرتضی جوادپور دانشگاه گناباد گناباد- ایران    
احمد جهان بخشی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران AAH-1892-2019 0000-0003-1944-3090
حسین چاجی   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران  
بهرام حسین زاده سامانی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران AAA-8661-2022 0000-0002-8563-7080
فرشته حسینی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی مشهد- ایران    
اکرم حلاج نیا دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران N-4854-2018 0000-0002-9261-5103
آوا حیدری دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران   0000-0001-8336-574X
مهدی خجسته پور دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-2278-2018 0000-0002-8107-9026 
رسول خدابخشیان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران M-2370-2018 0000-0003-3549-9668
جلال خدائی دانشگاه کردستان کردستان- ایران AAK-8187-2021 0000-0001-9456-7849
محمد اسماعیل خراسانی فردوانی دانشگاه شهید چمران اهواز  اهواز- ایران AAF-6636-2021 0000-0003-0448-6581
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران F-8166-2017 0000-0003-2995-4898
نبی خلیلی اقدم دانشگاه پیام نور تهران- ایران   0000-0002-5723-8736
محمد هادی خوش تقاضا دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران AAA-2249-2021 0000-0001-6754-6401
فرهاد خوشنام دانشگاه جیرفت جیرفت- ایران  

0000-0001-9908-2998

کامران خیرعلی پور دانشگاه ایلام ایلام- ایران O-9253-2018 0000-0003-3467-2078
محمد جعفر دالوند دانشگاه تهران  تهران- ایران    
هادی دانشمندی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز- ایران   0000-0003-3505-9590
مجید دولتی دانشگاه بوعلی سینا  همدان- ایران AAC-7686-2021 0000-0001-7312-5291
الیاس دهقان دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- ایران    
حسن ذکی دیزجی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- ایران N-3476-2017 0000-0002-8891-5031
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران U-7702-2018 0000-0002-1974-8727
منصور راسخ دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
علیرضا راشکی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران H-5577-2011 0000-0003-0213-7097
حکمت ربانی دانشگاه رازی کرمانشاه- ایران ADK-7165-2022 0000-0003-1152-0338
مجید رجبی وندچالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار جویبار- ایران   0000-0002-5164-1030
حسین رحمانیان کوشککی دانشگاه جهرم جهرم- ایران AAH-8427-2019 0000-0001-9049-7177
محمدهاشم رحمتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  گرگان- ایران   0000-0002-2833-2408
مجید رسولی دانشگاه بوعلی سینا  همدان- ایران C-6914-2011 0000-0001-6904-2442
ولی رسولی شربیانی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران   0000-0001-5981-5229
علی رشادصدقی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی  تبریز- ایران   0000-0002-9416-2208
عباس رضایی اصل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  گرگان- ایران    
عادل رضوانی وند فنائی دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران L-8334-2019 0000-0002-4260-0296
عباس روحانی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران A-6247-2018 0000-0002-4494-7058
امیدرضا روستاپور موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج- ایران   0000-0002-2564-7690
مسعود زابلستانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی  تبریز- ایران   0000-0002-4043-4087
سمیرا زارعی دانشگاه کردستان  کردستان- ایران ABC-5077-2020 0000-0003-0865-7800
سید ایمان ساعدی دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
محمد حسین سعیدی راد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران A-1018-2017 0000-0001-8955-6811
حمزه سلطانعلی عباسکوهی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد مشهد- ایران AAA-3934-2020 0000-0002-1972-1030
اسماعیل سیدآبادی دانشگاه زابل  زابل- ایران ABI-6827-2020 0000-0001-5455-7646
محمد شاکر داشنجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران    
علی شانقی دانشگاه ملایر  ملایر- ایران    
غلامحسین شاهقلی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران    
هومن شریف نسب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج کرج- ایران S-1124-2016 0000-0001-9521-9686
محمد شریفی دانشگاه تهران  تهران- ایران ADZ-4970-2022 0000-0003-4594-4972
احمد شریفی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-1273-2016 0000-0001-6680-8772
سید مجتبی شفاعی دانشگاه تهران تهران- ایران W-2709-2018 0000-0001-9521-8317
یاسر صاحبی دانشگاه شهید چمران اهواز  اهواز- ایران   0000-0001-5978-6704
حمیدرضا صادق نژاد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان  گرگان- ایران    
مرتضی صادقی دانشگاه صنعتی اصفهان  اصفهان- ایران AAA-3939-2022  0000-0002-0547-9650
حسین صادقی نامقی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-6394-2018 0000-0002-8329-2699
فخرالدین صالحی دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران   0000-0002-6653-860X
حسن صدرنیا دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران S-4165-2018 0000-0002-7657-8621
عبدالحسین صدرنیا دانشگاه صنعتی قوچان قوچان- ایران    
محمود صفری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران    
سید رضا طباطبایی کلور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  ساری- ایران AAA-3945-2022 0000-0002-1853-5121
سعید طریقی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران AAA-2987-2020 0000-0003-1021-9877
جواد طریقی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران   0000-0002-5301-5404
سعید ظریف نشاط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران S-1761-2016 0000-0002-9787-0787
یوسف عباسپور گیلانده دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل- ایران X-1560-2018 0000-0002-9999-7845
مهدی عباسقلی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب بناب- ایران ABI-6560-2020 0000-0003-2318-612X
عباس عساکره دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- ایران   0000-0001-7236-707X
سید مجید عطایی اردستانی دانشگاه فنی و حرفه ای تهران- ایران AAB-3508-2022 0000-0001-9538-901X
رضا علیمردانی دانشگاه تهران  تهران- ایران AET-1169-2022 0000-0002-9756-3373
حسام عمرانی فرد دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران   0000-0002-8836-4508
محمد غلامی پرشکوهی  واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان- ایران   0000-0003-3812-5805
احمد غضنفری مقدم دانشگاه شهید باهنر کرمان  کرمان- ایران AAH-1924-2021 0000-0001-9664-2793
رستم فتحی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران   0000-0001-7766-8939
رحمان فرخی تیمورلو دانشگاه ارومیه  ارومیه- ایران   0000-0002-9084-9838
حمید قاسم خانی دانشگاه جیرفت جیرفت- ایران   0000-0001-5224-710X
محمود قاسمی نژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران AAA-5957-2022 0000-0001-8945-4049
مهدی قاسمی ورنامخواستی دانشگاه شهرکرد شهرکرد- ایران   0000-0001-6339-2062
قدرت قصابی دانشگاه بزرگمهر قائنات قائن- ایران ADB-5037-2022 0000-0003-3915-1132
عبادت قنبری پرمهر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل- ایران   0000-0001-9420-6461
سید حسین کارپرورفرد دانشگاه شیراز  شیراز- ایران W-8112-2018 0000-0001-9060-0867
نواب کاظمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
حمیده کاوسی کلاشمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فرهنگ  تهران- ایران    
علی ماشاءاله کرمانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران  تهران- ایران W-2862-2018 0000-0001-8276-7237
هادی کریمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان کرمان- ایران   0000-0001-7913-8165
داود کلانتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  ساری- ایران ABF-1546-2021 0000-0002-4118-2918
ارمغان کوثری مقدم دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فروسی مشهد مشهد- ایران   0000-0003-1817-8029
محمدحسین کیان مهر دانشگاه تهران تهران- ایران    
حمیدرضا گازر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-4646-2016 0000-0002-6991-5095
کریم گرامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ارومیه- ایران    
شیوا گرجیان دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران S-5973-2018 0000-0003-1587-1346
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-6145-2018 0000-0002-2547-8014
عبداله گل محمدی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران AAU-7863-2020  
منصور گل محمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تهران- ایران    
محمود رضا گلزاریان دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران M-2512-2018 0000-0002-8370-1966
علی نجات لرستانی دانشگاه رازی  کرمانشاه- ایران M-4674-2017 0000-0002-8221-404X
محمد لغوی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران   0000-0001-8124-7141
علی متولی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری- ایران    
آرش محبی دانشگاه ارومیه      
رضا محمدی گل دانشگاه اراک اراک- ایران    
اسماعیل محمودی دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود- ایران   0000-0002-1634-7717
اصغر محمودی  دانشگاه تبریز تبریز- ایران    
محمود مختاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات قائن- ایران    
سید محمدرضا مدرس رضوی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران   0000-0001-5168-1860
مهدی مرادی دانشگاه شیراز  شیراز- ایران W-7655-2018  
حمید مرتضی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان  کرمان- ایران R-7578-2017 0000-0002-3387-3639
عارف مردانی دانشگاه ارومیه  ارومیه- ایران   0000-0002-9227-1726
غلامحسین مروج دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران N-2599-2018 0000-0002-2432-7943
جعفر مساح دانشگاه تهران  تهران- ایران W-7655-2018 0000-0001-9048-5942
احمد مستعان پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، اهواز  اهواز- ایران F-4547-2010 0000-0001-5496-505X
محمدرضا مستوفی سرکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج  کرج- ایران S-1277-2016 0000-0002-6433-1015
حسن مسعودی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- ایران AAG-7824-2021 0000-0002-4438-9738
ترحم مصری گندشمین دانشگاه محقق اردبیلی اردیل- ایران   0000-0002-7302-7269
امین اله معصومی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان- ایران    
علی معظمی گودرزی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  بابل- ایران AAA-1441-2022 0000-0002-5889-5914
رسول معمار دستجردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  اهواز- ایران    
علی مقیمی دانشگاه کالیفرنیا  کالیفرنیا- آمریکا    
کاوه ملازاده دانشگاه کردستان  کردستان- ایران I-5929-2019 0000-0001-7379-839X
علی ملکی دانشگاه شهرکرد شهرکرد- ایران AER-3104-2022 0000-0002-9026-0273
مجتبی ممرآبادی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران V-7839-2018 0000-0001-6254-6277
نسیم منجزی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- ایران   0000-0001-8229-7706
حسین موسی زاده دانشگاه تهران تهران- ایران ABX-5316-2022  
محمد مهدی مهارلویی دانشگاه شهید باهنر کرمان  کرمان- ایران    0000-0001-5750-3168
عباس مهدی نیا   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران  
اسماعیل میرزایی قلعه دانشگاه رازی  کرمانشاه- ایران    
حسین میرزائی مقدم دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود- ایران    
محمدعلی میسمی دانشگاه تبریز تبریز- ایران    
مجتبی نادری بلداجی دانشگاه شهرکرد  شهرکرد- ایران   0000-0002-2828-6798
فاطمه نادی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر آزادشهر- ایران   0000-0002-9391-7023
محمد حسین نادیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد- ایران    
مجتبی ناصری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  مشهد- ایران    
ابوذر نصیر احمدی دانشگاه کاسل  کاسل- آلمان   0000-0001-9163-2799
سیدمهدی نصیری دانشگاه شیراز  شیراز- ایران W-5569-2019  0000-0001-6059-8911
علی محمد نیکبخت دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران    
سید جعفر هاشمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری- ایران   0000-0001-5839-1217
سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول  دزفول- ایران    
مهدی هدایتی زاده دانشگاه بیرجند  بیرجند- ایران AAV-6191-2020  
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان- ایران   0000-0001-5401-2005
رضا یگانه دانشگاه ایلام  ایلام- ایران G-3730-2015 0000-0002-6757-8144