با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
ویژگی‌های فیزیکی دانه در برخی ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش کم آبی

ایرج اله دادی؛ حسین اورکی؛ فتانه پرهیزکار خاجانی

دوره 2، شماره 1 ، 1391

https://doi.org/10.22067/jam.v2i1.14294

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تاثیر تنش کمبود آب بر ویژگی‌های فیزیکی دانه ارقام آفتابگردان، آزمایشی روی چهار رقم آذرگل، آلستار،‌ هایسان 33 و ‌هایسان 25 در سه سطح آبیاری (پس از 50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) اجرا گردید. نمونه گیری تصادفی در پایان فصل رشد و بر اساس 13 درصد رطوبت دانه انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین طول، ...  بیشتر