با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مقایسه دو نوع پخش کننده کودپاش‌های سانتریفوژ به منظور بهینه سازی الگوی پخش کود

پرویز احمدی مقدم؛ یدالله احمدی؛ فاروق صالحی

دوره 3، شماره 2 ، 1392، ، صفحه 85-91

https://doi.org/10.22067/jam.v3i2.25162

چکیده
  افزایش تقاضای مواد غذایی در سال‌های اخیر، موجب بالا رفتن مصرف کودهای شیمیایی جامد در بخش کشاورزی شده است. مصرف بی رویه کود، باعث کاهش کیفی و کمی محصول شده است که علاوه بر افزایش هزینه‌ها باعث آلودگی خاک، آب‌های سطحی و زیر سطحی می‌شود. توزیع و پخش یکنواخت کود در سطح مزرعه یکی از اصول اساسی کشاورزی مرسوم به شمار می‌آید. در این پژوهش ...  بیشتر