با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
پیش بینی میزان خردشدگی خاک طی عملیات خاک‌ورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی (ANFIS)

رضا صدقی؛ یوسف عباسپور گیلانده

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 387-398

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.40425

چکیده
  ایجاد ساختمان مناسب برای خاک به منظور رشد محصول از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از مشخصه های اصلی ساختمان خاک، اندازه خاک دانه‌ها می باشد. راه های مختلفی جهت نشان دادن وضعیت پایداری خاک دانه‌ها وجود دارد که از متداول ترین آنها می توان به تعیین میانگین وزنی قطر خاک دانه ها اشاره کرد. در این مقاله از روش سیستم استنتاج فازی بر پایه شبکه ...  بیشتر

پیش‌بینی نیروی مقاوم کششی و انرژی مورد نیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از رویکرد منطق فازی

یوسف عباسپور گیلانده؛ رضا صدقی

دوره 3، شماره 2 ، 1392، ، صفحه 104-113

https://doi.org/10.22067/jam.v3i2.25166

چکیده
  در این تحقیق از سیستم مبتنی بر دانش یا قواعد داده‌های آزمایشی و با استفاده از منطق فازی به منظور پیش‌بینی نیروی مقاوم کششی و انرژی مورد نیاز عملیات خاک ورزی استفاده شده است. در مقایسه با روش‌های سنتی (رگرسیونی)، منطق فازی در ایجاد ارتباط بین ورودی‌های چندگانه به یک سیگنال خروجی در دامنه غیرخطی بسیار مؤثرتر عمل می‌کند. آزمایش‌ها ...  بیشتر