با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی و ساخت
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه بذرکار خودکار پنوماتیک جهت تهیه سینی نشاء

احسان موحدی؛ میثم رضوانی؛ عباس همت

دوره 4، شماره 1 ، 1393، ، صفحه 65-72

https://doi.org/10.22067/jam.v4i1.33166

چکیده
  به ‏منظور کشت بذور ریز در داخل سینی های پرورش نشاء، یک دستگاه بذرکار خودکار پنوماتیک طراحی، ساخته و ارزیابی گردید. از نرم‌افزار Catia در طراحی و تحلیل سامانه ها استفاده شد. قسمت‌های مختلف دستگاه شامل مخزن بذر ارتعاشی، بوم مکشی، نازل های بردارنده بذور، لوله های سقوط، سامانه ی پنوماتیک و واحد کنترل الکترونیک جهت خودکار نمودن دستگاه ...  بیشتر