با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست با استفاده از روش سطح پاسخ

یوسف قاسمی؛ محمد حسین کیان مهر؛ بهزاد آزادگان

دوره 5، شماره 1 ، 1394، ، صفحه 191-198

https://doi.org/10.22067/jam.v5i1.22547

چکیده
  امروزه از کود کمپوست به‌عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی که خساراتی را برای سلامتی انسان ها و همچنین برای زمین‌های کشاورزی به بار می آورد، یاد می شود. مشکلاتی مانند؛ حمل و نقل (حجم زیاد)، رطوبت زیاد، توزیع کود در مزرعه، گرد و غبار و انبارداری، در ارائه این کود به مزرعه وجود دارد. برای حل مشکلات مطرح شده فرآیند فشرده سازی مانند تولید ...  بیشتر