با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
اثر سرعت دورانی استوانه کوبنده و نرخ تغذیه بر آسیب‌های مکانیکی وارده به دانه گندم در عملیات خرمنکوبی

عبداله ایمان مهر

دوره 5، شماره 1 ، 1394، ، صفحه 184-190

https://doi.org/10.22067/jam.v5i1.27620

چکیده
  در این تحقیق اثر سرعت استوانه کوبش و نرخ تغذیه مواد در عملیات خرمنکوبی بر میزان آسیب دانه‌ گندم بررسی شد. یک ماشین خرمنکوب چکشی محلی جهت کوبش دانه‌های گندم در سه سطح مختلف سرعت استوانه کوبش (11، 20 و 7/36 متر بر ثانیه) و در سه نرخ تغذیه (013/0، 025/0 و 05/0 کیلوگرم بر ثانیه) استفاده گردید. افزایش سرعت استوانه از 11 به 20 متر بر ثانیه، آسیب‌های قابل ...  بیشتر