با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
اعتبارسنجی شبیه‌سازی مقاومت غلتشی چرخ غیر محرک از طریق اجزاء محدود با آزمون‌های تجربی

نسا دیباگر؛ عارف مردانی کرانی؛ اسعد مدرس مطلق؛ حجت جعفری

دوره 5، شماره 2 ، 1394، ، صفحه 415-427

https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28463

چکیده
  در این مطالعه به‌منظور تحلیل برهم‌کنش تایر متحرک- خاک از دو روش عددی و تجربی استفاده شد تا تأثیر تغییرات سرعت پیشروی، بار دینامیکی و فشار باد تایر روی مقاومت غلتشی آن مورد بررسی قرار گیرد. در روش عددی با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس (ABAQUS/ Explicit) برای شبیه‌سازی خاک به‌عنوان ماده الاستو پلاستیک از مدل دراکر- پراگر و برای طراحی ...  بیشتر